Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne służy ochronie interesów wierzyciela, i polega na umożliwieniu mu przymusowej egzekucji swojego roszczenia, stwierdzonego wcześniej tytułem wykonawczym. Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny (czyli np. prawomocny wyrok sądu) zaopatrzony przez sąd lub inną upoważnioną do tego instytucję w klauzulę wykonalności.


Postępowanie jest wszczynane na wniosek wierzyciela, który uzyskał tytuł wykonawczy. We wniosku wierzyciel oznacza zakres egzekucji i sposób jej przeprowadzenia, wskazuje adres i majątek dłużnika, oraz dołącza do wniosku tytuł wykonawczy.

Prawo przewiduje zastosowanie wobec dłużnika środków przymusu, aby wierzyciel mógł skutecznie uzyskać należne mu świadczenie. Środki przymusu mogą być dwojakie: niektóre z nich mogą być skierowane bezpośrednio do majątku dłużnika (np. egzekucja z ruchomości, egzekucja z nieruchomości, egzekucja z wynagrodzenia za pracę), inne zaś zmierzać do spowodowania konkretnego zachowania się dłużnika (np. odebranie rzeczy dłużnikowi zobowiązanemu do jej wydania). Przed wystąpieniem z wnioskiem o wszczęcie egzekucji wierzyciel powinien uzyskać wiarygodne informacje o posiadanym przez dłużnika majątku
(np. ruchomościach, nieruchomościach, wszelkich prawach majątkowych).


Istnieje możliwość efektywnej walki z egzekucją, dłużnik lub osoba trzecia mogą skutecznie bronić się przy pomocy tzw. powództw przeciwegzekucyjnych. W powództwach takich należy podnosić zarzuty merytoryczne, zaś jeżeli kwestionujemy sposób w jaki przeprowadzana jest egzekucja wówczas składa się skargę na czynności komornika.


Postępowanie egzekucyjne służy ochronie interesów wierzyciela, i polega na umożliwieniu mu przymusowej egzekucji swojego roszczenia, stwierdzonego wcześniej tytułem wykonawczym. Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny (czyli np. prawomocny wyrok sądu) zaopatrzony przez sąd lub inną upoważnioną do tego instytucję w klauzulę wykonalności.


Postępowanie jest wszczynane na wniosek wierzyciela, który uzyskał tytuł wykonawczy. We wniosku wierzyciel oznacza zakres egzekucji i sposób jej przeprowadzenia, wskazuje adres i majątek dłużnika, oraz dołącza do wniosku tytuł wykonawczy.


Prawo przewiduje zastosowanie wobec dłużnika środków przymusu, aby wierzyciel mógł skutecznie uzyskać należne mu świadczenie. Środki przymusu mogą być dwojakie: niektóre z nich mogą być skierowane bezpośrednio do majątku dłużnika (np. egzekucja z ruchomości, egzekucja z nieruchomości, egzekucja z wynagrodzenia za pracę), inne zaś zmierzać do spowodowania konkretnego zachowania się dłużnika (np. odebranie rzeczy dłużnikowi zobowiązanemu do jej wydania). Przed wystąpieniem z wnioskiem o wszczęcie egzekucji wierzyciel powinien uzyskać wiarygodne informacje o posiadanym przez dłużnika majątku (np. ruchomościach, nieruchomościach, wszelkich prawach majątkowych).


Oferowana pomoc w postępowaniu egzekucyjnym

- pomoc prawna w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego

- przygotowanie wniosku o wszczęcie, wstrzymanie, zawieszenie, wznowienie egzekucji

- skarga na działania komornika

- reprezentowanie strony w sprawach egzekucyjnych prowadzonych przez komornika